Tarieven en vergoedingen

Contracten met zorgverzekeraars

Leefhuys heeft voor 2024 met de volgende zorgverzekeraars –en dus ook met de labels (‘merken’) die daaronder vallen- een contract afgesloten: CZ, VGZ, Achmea, DSW, ONVZ, a.s.r., Menzis, EU care, Eno, en Zorg en Zekerheid. Een psychotherapeutische behandeling wordt –net als ander specialistenbezoek of medicatiegebruik- verrekend met het eigen risico bij de zorgverzekeraar, voor 2024 is dat €385. Als u daarnaast nog een vrijwillig eigen risico op de polis hebt, dan wordt het ook daarmee verrekend. Informeert u toch vantevoren of wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur die u aan ons moet voldoen. U stuurt de factuur daarna naar uw zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoed.

Vergoeding via Zorgprestatiemodel; welke prestaties ziet u op de factuur van uw zorgverzekeraar terug?

Per 1 januari 2022 worden behandeling vergoed vanuit het zorgprestatiemodel. Waar de behandeling eerst achteraf werd gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, worden deze nu maandelijks gedeclareerd in de vorm van prestaties. Hierdoor ontstaat er meer transparantie en kunt u de gedeclareerde consulten controleren.

De duur van het consult bepaalt het gedeclareerde tarief. Leidend hierin is de tijd die voor u in de agenda was gereserveerd, ook al kan in de praktijk voorkomen dat een consult soms iets langer of korter duurt. Wanneer een consult 15 minuten langer of korter duurt dan ingepland, dan wordt het gedeclareerde tarief aangepast. Ook wanneer u een telefonisch contact, e-mailcontact of  terugkoppeling van een E-health module heeft gehad met uw behandelaar, dan ziet u dit consult terug als prestatie op de declaratie naar uw zorgverzekeraar.

Wanneer er onderling overleg is geweest met betrokken behandelaren buiten de praktijk, dan ziet u dat overleg ook terug als prestatie intercollegiaal consult.

Welke informatie ontvangt uw zorgverzekeraar en NZa over u?

Op de declaratie van ggz-zorgprestaties aan de zorgverzekeraars staat onder andere informatie over de zorgaanbieder die de zorg heeft gedeclareerd, de behandelaar die de zorg heeft geleverd en welke zorg er is geleverd, bijvoorbeeld een consult. De meest privacygevoelige informatie die de zorgverzekeraar ontvangt van de patiënt zijn de DSM diagnosehoofdgroep en het zorgvraagtype.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle informatie die geregistreerd moet worden, ook aangeleverd wordt bij zorgverzekeraars en de NZa. De primaire DSM-diagnose wordt bijvoorbeeld wel geregistreerd, maar niet met de declaratie meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

Daarnaast ontvangt de zorgverzekeraar het gekozen zorgvraagtype. Het gekozen zorgvraagtype is één van de 20 zorgvraagtypes die zeggingskracht hebben over de zwaarte van de zorgvraag van een patiënt en over de verwachte behandelinzet. De antwoorden op de HoNOS+ vragenlijst die geregistreerd moeten worden ten behoeve van zorgvraagtypering ontvangt de zorgverzekeraar niet.

De NZa ontvangt informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep. De NZa ontvangt deze informatie in de jaren 2022 en 2023 niet direct van zorgaanbieders maar via Vektis, dus via zorgverzekeraars. Deze informatie is in de basis gelijk aan de informatie die zorgverzekeraars ontvangen, waarbij de informatie die tot de persoon herleidbaar is, geschrapt of geaggregeerd is. Wel bevat deze informatiestroom een gepseudonimiseerd (versleuteld) BSN. Daarom behandelen wij deze informatie als bijzondere persoonsgegevens.

Daarnaast ontvangt de NZa in een separate stroom informatie over zorgvraagtypering. Deze informatiestroom bevat onder andere de antwoorden op de HoNOS+-vragen, het geadviseerde zorgvraagtype en het gekozen zorgvraagtype. Daarnaast bevat deze gegevensstroom informatie over het zorggebruik dat per maand wordt geaggregeerd. Deze gegevensstroom bevat geen gegevens die de patiënt direct kunnen identificeren en ook geen pseudo-BSN. Deze informatie wordt door zorgaanbieders direct bij de NZa aangeleverd.

De NZa behandelt deze informatiestroom als een stroom die bijzondere persoonsgegevens bevat. Reden hiervoor is de mogelijkheid dat een patiënt uit de zorgvraagtyperingsstroom via een aantal identieke informatie-elementen te koppelen is aan een patiënt uit de Vektis-gegevensstroom die de NZa ook ontvangt en die wel een pseudo-BSN bevat. De NZa zal deze koppeling niet uitvoeren. Zo is de mogelijkheid te koppelen beperkt door het zorggebruik van de patiënt in de zorgvraagtyperinginformatiestroom per maand uit te vragen terwijl geleverde consulten in de Vektis-informatiestroom per dag zijn.

Op initiatief van een patiënt is er de mogelijkheid om door middel van het invullen van een privacyverklaring aan te geven dat de patiënt bezwaar maakt tegen het delen van gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder met betrekking tot de patiënt gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering. Voor patiënten die deze verklaring hebben ondertekend mogen zorgaanbieders geen privacygevoelige gegevens doorgeven aan de NZa en aan zorgverzekeraars, zoals de diagnosehoofdgroep en het zorgvraagtype. De verplichting om deze informatie te registreren blijft dan wel van toepassing.

Welke stoornissen worden niet vergoed?

Aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën, slaapproblemen, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek wordt per 1-1-2013 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en is hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd moet worden. Deze kosten (onverzekerde prestaties, OVP) bedragen €105 * per sessie (een sessie is 45 min.).

Geen stoornis, maar wilt u wel gesprekken?

Wanneer er geen sprake is van een psychische stoornis, maar u toch gesprekken wenst, dan bedragen de kosten (tarief zelfbetalers) €110 per sessie (een sessie is 45 min.).

Verhindering en (financiële) gevolgen bij niet tijdig afmelden (no show)

Wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met de tijd. Het afzeggen van afspraken is dus niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor andere patiënten die immers langer moeten wachten. Bij verhindering is het nodig dat u uiterlijk 24 (werk)uren vóór de afgesproken sessie afzegt (het weekend niet meegerekend). Heeft u een afspraak afgezegd, dan dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak. Wanneer een afspraak niet op tijd is afgezegd, brengen wij u een bedrag van €45 in rekening. Op deze factuur zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP van toepassing.

Aanmelden