Behandelingen

Als u hulp zoekt, is een gesprek bij de huisarts de eerste stap. De huisarts kan u adviseren welke vorm van behandeling het meest geschikt is en maakt vervolgens een verwijzing voor gz-psycholoog en/of psychotherapeut. U kunt naar de de b-ggz of s-ggz verwezen worden. Wat is het verschil? Tevens zijn ervaringen met Leefhuys te lezen en te plaatsen op www.zorgkaartnederland.nl.
Generalistische Basis-GGZ
Psychotherapeutische hulp vanuit de Generalistische Basis-GGZ bestaat uit drie ‘mogelijkheden’: korte behandeling, middellange of intensieve behandeling, die allen worden vergoed vanuit de basisverzekering. De ‘keuze’ voor welk soort behandeling hangt af van de ernst en complexiteit van de problematiek en verwachtte behandelduur.

Gespecialiseerde S-GGZ

U wordt naar de Gespecialiseerde GGZ verwezen bij langdurige, ernstige en meer complexe problematiek. Deze behandeling wordt gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) en vergoed vanuit de basisverzekering.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Dit is een professionele standaard die beschrijft hoe de zorgaanbieder de zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op zo’n manier dat de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit van de zorg inzichtelijk wordt en toetsbaar is. Ook wordt hierin beschreven hoe er wordt samengewerkt met andere zorgverleners. Leefhuys beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, welke hier in te zien is.

Hoe verloopt een behandeling?

Het doel van behandeling is uw psychische klachten en problemen opheffen, of zoveel mogelijk te verminderen zodat u er minder last van hebt. Therapie bestaat uit gesprekken, waarin u uw klachten en problemen bespreekt. De psycholoog / psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u zaken anders te zien, patronen te herkennen, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Uw behandelaar stelt na de intake en voorafgaand aan de behandeling een behandelplan op, waarin afspraken staan over behandeldoelen en de wijze van aanpak. Dat kan cognitieve gedragstherapie, schematherapie of inzichtgevende psychotherapie zijn, EMDR en/of relatie- en gezinstherapie. Ook kunnen online modules (E-Health) worden ingezet als ondersteuning in de behandeling, en terugvalpreventie maakt altijd onderdeel uit van de behandeling. U en uw behandelaar evalueren tussentijds de voortgang van de behandeling. Voorafgaand aan, gedurende en aan het einde van de behandeling krijgt u het verzoek om vragenlijsten in te vullen (ROM: Routine Outcome Measument); hiermee wordt het klachtenbeloop in kaart gebracht en dit is tevens een indicatie over de voortgang van de behandeling. Aan het einde van de behandeling wordt u tevens gevraagd een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Het e-mailverkeer met cliënten verloopt via een beveiligde verbinding (zorgmail). Uw huisarts en/of verwijzer wordt –tenzij u aangeeft dit niet te willen- geïnformeerd over de bevindingen en behandelloop na de intake en aan het einde van de behandeling. Tussentijds kan, indien nodig, overleg plaatsvinden met de huisarts of andere betrokken professionals. Leefhuys heeft geen crisisdienst; indien zich binnen kantoortijden een ernstige crisissituatie voordoet, neemt u contact op met de huisarts, bij een ernstige crisis buiten kantoortijden dient u de huisartsenpost te bellen.

Behandelvormen

Als uitgangspunten vinden behandelingen binnen Leefhuys plaats volgens de GGZ Zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces; de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen. Binnen Leefhuys worden de zorgstandaarden voor angst-, depressieve en persoonlijkheidsstoornissen het meest gebruikt, naast de generieke modules zelfmanagement, arbeid als medicijn, comorbiditeit, diagnostiek, behandeling van suïcidaal gedrag en e-health. Cliëntversies van deze zorgstandaarden kunt u lezen op www.thuisarts.nl.

De behandelmethode wordt afgestemd op de aard/ernst en complexiteit van de klachten, de wens van de cliënt en ervaring uit eerdere behandelingen. Behandelvormen: inzichtgevende psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, doorgaans in combinatie met E-health (blended behandeling).

Behandelvormen zoals hierboven genoemd kunnen doorgaans bij alle klachten/stoornissen ingezet worden, soms als volledige behandeling, soms wordt een combinatie gemaakt van (gedeelten van) behandelmethoden. Gedurende uw behandeling evalueren we ook of ambulante behandeling voldoende effectief is voor uw klachten. Indien nodig kan de behandeling geïntensifieerd worden (verwijzing naar meer gespecialiseerde plek, voorbeelden hierin: GGZ Breburg, Psytrec, Viersprong of psychiatrische thuiszorg), soms blijkt psychotherapie ‘te zwaar’ ten opzichte van de hulpvraag en kan terugverwezen worden naar bijvoorbeeld de POH GGZ.

E-health

Waar mogelijk wordt E-health toegevoegd aan de behandeling. E-health betekent digitale zorg en is een verzamelnaam voor alle digitale mogelijkheden die bijdragen aan het verminderen van uw klachten. Denk bijvoorbeeld aan websites met informatie, ondersteuning van uw behandeling door online oefeningen, online contact met lotgenoten via fora, online contact met uw hulpverlener(s), of apps op uw smartphone om aan uw gezondheid te werken. Binnen de praktijk maken we gebruik van de online behandelmodules van Therapieland en Karify, u krijgt dan via een account toegang tot uw eigen werkomgeving. In overleg bekijken we welke module(s) het best passen bij uw aanmeldklachten. Deze modules kunt u vervolgens thuis zelf doorlopen, waarbij het mogelijk is bepaalde onderdelen in de behandelsessie verder toe te lichten, te verdiepen en/of te oefenen met bepaalde vaardigheden.

Onderstaand vindt u enkele verwijzingen naar websites/apps die u kunt bezoeken:

Behandelhulp: dit is een website voor cliënten en hun naasten waar meer informatie is te vinden over bepaalde ziekten / aandoeningen en bevat oefeningen en tips.

Mindfulness-app: gratis van VGZ
Klik hier voor meer informatie.

G-Schema: gratis
Is een eenvoudige app voor iPhone en Android om een Gedachtenschema op te schrijven en uit te dagen. Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.

Mirro Online zelfhulp: gratis
Dit is een website die online zelfhulpmodules aanbiedt zodat je zelf aan de slag kunt om te voorkomen dat zorgen problemen worden. Je vindt er tests, tips, oefeningen en ervaringsverhalen. Klik hier voor meer informatie.

Mens en Geest e-health: gratis op de Menzis site
Voor enkele veelvoorkomende klachten en aandoeningen stelt Menzis voor u online cursussen ter beschikking. Deze cursussen werken vooral erg goed wanneer uw klachten niet te ernstig zijn. In veel gevallen lukt het door de juiste cursus te volgen om de klachten te verminderen, soms is het zelfs mogelijk uw klachten volledig onder controle te krijgen.

Ervaringen

Ervaringen van andere cliënten kunt u hieronder lezen. Cliënten krijgen aan het eind van hun behandeling een tevredenheidsvragenlijst voorgelegd (CQi). In 2018 was de tevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer een 9,0.

Ervaringen

Ervaringen van andere cliënten kunt u hier lezen:

Aanmelden