Behandelingen

Als u hulp zoekt, is een gesprek bij de huisarts de eerste stap.

De huisarts kan u adviseren welke vorm van behandeling, en op welke plek, het meest geschikt is. Regelmatig adviseert de huisarts eerst gesprekken bij de praktijkondersteuner GGZ omdat u daar meestal op kortere termijn terecht kunt, deze vorm van behandeling regelmatig voldoende resultaat geeft of zijn er enkele gesprekken nodig om helder te krijgen welke therapie en op welke plek het meest geschikt is.

Als overeengekomen wordt dat psychologische behandeling binnen een ambulante setting passend is, dan maakt de huisarts een verwijzing voor kortdurende of langerdurende behandeling; generalistische basis-ggz (b-ggz) of gespecialiseerde ggz (s-ggz). Wat is het verschil?

Generalistische Basis-GGZ

Psychologische hulp vanuit de Generalistische Basis-GGZ bestaat uit vier ‘mogelijkheden’: korte- , middellange  of intensieve behandeling, of een zogenaamde ‘onderhoudsbehandeling’, allen worden vergoed vanuit de basisverzekering. De keuze voor welk type behandeling wordt bepaald door de inschatting van ernst en complexiteit van de problematiek, en verwachtte behandelduur.

Gespecialiseerde S-GGZ

U wordt naar de Gespecialiseerde GGZ verwezen bij langdurige, ernstige en meer complexe problematiek.

Verwijzing voor Basis-GGZ via Zorroo

Wij zijn aangesloten bij Zorggroep Zorroo (zorggroep Zorroo, regio Oosterhout en omstreken) en verbonden aan enkele huisartsenpraktijken, onder andere in Drunen. Indien u patiënt bent bij deze huisartsenpraktijken kunt u via uw huisarts of POH-GGZ rechtstreeks verwezen worden binnen dit project. Voor meer informatie hierover zie www.openmindggz.nl.

Hoe verloopt een behandeling?

Nadat u zich per telefoon of via het aanmeldformulier heeft aangemeld krijgt u een telefonische intake. Hierin bespreken we o.a. uw klachten, hulpvraag en eerdere behandelingen. Op basis hiervan maken we een inschatting of onze praktijk uw klachten goed kan behandelen. Zo ja, dan plaatsen we u op de wachtlijst. Het kan ook zijn dat we u het advies geven om u op een andere plek aan te melden, dit heeft dan te maken omdat sommige klachten beter behandeld kunnen worden in een ‘lichtere’ of juist ‘zwaardere’ setting, ofwel dat onze praktijk onvoldoende expertise heeft met de klachten waar u mee kampt. Wij zijn geen praktijk die mogelijkheden biedt tot uitgebreid neuropsychologisch-, intelligentie- en psychologisch onderzoek, indien u dit wenst kunt u beter zich aanmelden bij een instelling of praktijk gespecialiseerd in diagnostiek.

Wanneer u aan de beurt bent wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In de regel wordt de behandelaar die u uitnodigt voor intake ook degene die u behandeling geeft. Zo hoeft u uw verhaal niet meerdere keren te doen. Ook is er geen wachttijd tussen afronding intake en start behandeling. Therapie bestaat uit gesprekken, waarin u uw klachten en problemen bespreekt. Het doel van behandeling is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel mogelijk te verminderen zodat u er minder last van hebt. De psycholoog / psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u zaken anders te zien, patronen te herkennen, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Uw behandelaar stelt na de intake en voorafgaand aan de behandeling een behandelplan op, waarin afspraken staan over behandeldoelen en de wijze van aanpak. Ondanks een inschatting bij de telefonische intake, kan het toch soms voorkomen dat we aan het einde van de intake u adviseren om een behandeling elders te volgen, bijvoorbeeld bij een relatie- en gezinstherapeut of een meer gespecialiseerde instelling (bv. GGZ Breburg, de Viersprong, Psytrec, psychiatrische thuiszorg), waar meer specifieke expertise is of een breder behandelaanbod (bv. een multidisciplinair team, een deeltijd- of klinisch aanbod).

U kunt communiceren met uw behandelaar per beveiligde e-mail (Zorgmail).

Uw huisarts en/of verwijzer wordt –tenzij u aangeeft dit niet te willen- geïnformeerd over de bevindingen en behandelloop na de intake en aan het einde van de behandeling. Tussentijds kan, indien nodig, overleg plaatsvinden met de huisarts of andere betrokken professionals. Leefhuys heeft geen crisisdienst; indien zich binnen kantoortijden een ernstige crisissituatie voordoet, neemt u contact op met ons of de huisarts, bij een ernstige crisis buiten kantoortijden dient u de huisartsenpost te bellen.

Behandelvormen

De behandelmethode wordt afgestemd op de aard/ernst en complexiteit van de klachten, de wens van de cliënt en ervaring uit eerdere behandelingen. Behandelvormen die binnen Leefhuys mogelijk zijn: inzichtgevende psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie, doorgaans in combinatie met E-health (online zelfhulpmodules volgen, afgestemd op uw klachten/problematiek). Elke behandeling wordt afgesloten met een terugvalpreventieplan.
De gesprekken vinden doorgaans op de praktijk plaats, maar kunnen afgewisseld worden met therapie online (via een beveiligde verbinding, programma Clickdoc).

In de regel zetten we cognitieve gedragstherapie in bij een specifieke fobie, angst- en, dwang en eetproblemen. Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie zie Home | cgt werkt! (cognitievegedragstherapie.nl). Wanneer er sprake is van aangrijpende of traumatische ervaringen die zijn invloed hebben op huidige klachten en dagelijks n paniekklachtefunctioneren zetten we meestal EMDR in (lees meer hierover op EMDR – Eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken). Bij klachten die passen bij persoonlijkheidsproblematiek of een persoonlijkheidsstoornis zetten we persoonsgerichte experiëntele psychotherapie in (lees hierover meer op Over de therapie (vpep.nl)  of schematherapie (lees meer over schematherapie op Schematherapie).

Omdat cliënten vaak diverse klachten hebben, met een verschillende oorsprong, wordt ook regelmatig een combinatie gemaakt van bovenbeschreven behandelmethoden. Gedurende uw behandeling blijven we ook evalueren of ambulante behandeling voldoende effectief is voor uw klachten. Indien nodig kan de behandeling geïntensifieerd worden middels een verwijzing naar een andere instelling. Wanneer psychotherapie ‘te zwaar’ is ten opzichte van de hulpvraag, of niet aansluit bij iemands mogelijkheden, wordt terugverwezen worden naar de POH GGZ.

U en uw behandelaar evalueren tussentijds de voortgang van de behandeling. Voorafgaand aan, gedurende en aan het einde van de behandeling krijgt u het verzoek om vragenlijsten in te vullen (ROM: Routine Outcome Measument); hiermee wordt het klachtenbeloop in kaart gebracht en dit is tevens een indicatie over de voortgang van de behandeling. Aan het einde van de behandeling wordt u tevens gevraagd een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Evidence based behandelen

Als uitgangspunten vinden behandelingen binnen Leefhuys plaats volgens de GGZ Zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces; de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen. Binnen Leefhuys worden de zorgstandaarden voor angst-, depressieve en persoonlijkheidsstoornissen het meest gebruikt, naast de generieke modules zelfmanagement, arbeid als medicijn, comorbiditeit, diagnostiek, behandeling van suïcidaal gedrag en e-health. Cliëntversies van deze zorgstandaarden kunt u lezen op www.thuisarts.nl.

Betrekken van naasten

Doorgaans betrekken we naasten (meestal de partner) gedurende de intake- en/of behandelfase. Dit gebeurt uiteraard niet zonder uw toestemming. Een naaste heeft namelijk veel kennis en ervaring in de omgang met zijn of haar partner, vriend(in) of familielid. Bovendien ziet een naaste vaak al in een vroeg stadium wanneer iets mis dreigt te gaan. Informatie die ook voor ons als behandelaars van belang kan zijn.

Als de cliënt én de naaste het wenselijk vinden, organiseren wij een gesprek tussen de cliënt, de naaste en de behandelaar. Dat noemen wij een ‘triadegesprek’. Daarin bespreken wij met elkaar hoe wij de naaste bij de behandeling kunnen betrekken. De afspraken hierover leggen we vast in het dossier van de cliënt.

E-health

Waar mogelijk wordt E-health toegevoegd aan de behandeling. E-health betekent digitale zorg en is een verzamelnaam voor alle digitale mogelijkheden die bijdragen aan het verminderen van uw klachten. Denk bijvoorbeeld aan websites met informatie, ondersteuning van uw behandeling door online oefeningen, online contact met lotgenoten via fora, online contact met uw hulpverlener(s), of apps op uw smartphone om aan uw gezondheid te werken. Binnen de praktijk maken we gebruik van de online behandelmodules van Therapieland en Karify, u krijgt dan via een account toegang tot uw eigen werkomgeving. In overleg bekijken we welke module(s) het best passen bij uw aanmeldklachten. Deze modules kunt u vervolgens thuis zelf doorlopen, waarbij het mogelijk is bepaalde onderdelen in de behandelsessie verder toe te lichten, te verdiepen en/of te oefenen met bepaalde vaardigheden.

Onderstaand vindt u enkele verwijzingen naar websites/apps die u kunt bezoeken:

Voor de meest voorkomende klachten bestaan patiëntenverenigingen, op deze sites vindt u betrouwbare informatie en mogelijkheden voor lotgenotencontacten, voor uzelf, maar vaak ook voor directe naasten.

Behandelhulp: dit is een website voor cliënten en hun naasten waar meer informatie is te vinden over bepaalde ziekten / aandoeningen en bevat oefeningen en tips.

Mindfulness-app: gratis van VGZ
Klik hier voor meer informatie.

G-Schema: gratis
Is een eenvoudige app voor iPhone en Android om een Gedachtenschema op te schrijven en uit te dagen. Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.

Mirro Online zelfhulp: gratis
Dit is een website die online zelfhulpmodules aanbiedt zodat je zelf aan de slag kunt om te voorkomen dat zorgen problemen worden. Je vindt er tests, tips, oefeningen en ervaringsverhalen. Klik hier voor meer informatie.

Leefstijl
Ook met wijzigingen in uw leefstijl kunt u invloed uitoefenen op uw mentale gezondheid. Voor meer informatie zie bijvoorbeeld:  https://leefstijl-gids.nl/

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Dit is een professionele standaard die beschrijft hoe de zorgaanbieder de zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op zo’n manier dat de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit van de zorg inzichtelijk wordt en toetsbaar is. Ook wordt hierin beschreven hoe er wordt samengewerkt met andere zorgverleners. Leefhuys beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, welke u hier kunt vinden.

Klachtenregeling

Wij doen er alles om u een goede behandeling te geven. Bent u niet tevreden, kaart het dan aan, dan kunnen we kijken hoe we dit kunnen oplossen. Mochten we er samen niet uitkomen, en uw onvrede blijft? Dan kunt u gebruik maken van een klachtenfunctionaris van de LVVP (Klacht&Company). Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht. Kijkt u hier voor meer informatie: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Ervaringen van anderen

Cliënten krijgen aan het eind van hun behandeling een tevredenheidsvragenlijst voorgelegd (CQi 2021 ggzvzamb). Deze scores worden jaarlijks gemeten en geëvalueerd. Over 2023 (metingen tot begin december 2023) was het gegeven rapportcijfer Tevredenheid over de behandeling 8,1 (score mogelijk tussen 1,0 en 10,0). Cliënten geven blijk van waardering voor de uitgevoerde behandeling en dit resultaat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Andere uitkomsten van de klanttevredenheidsvragenlijst: Bejegening = 4,8 (score mogelijk tussen 1,0 en 5,0), Informatie behandeling = 4,5 (score mogelijk tussen 1,0 en 5,0), Samen beslissen = 4,2 (score mogelijk tussen 1,0 en 5,0) en Uitvoering behandeling = 4,3 (score mogelijk tussen 1,0 en 5,0). Komend jaar zal opnieuw extra aandacht worden besteed aan de invloed van leefstijl (voeding, beweging, slaap, middelengebruik, in- en ontspanning, etc.).

Ervaringen van andere cliënten kunt u hier lezen:

Aanmelden